محورهای کنفرانس

گروه روانشناسی

 

 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی شخصیت
 • خانواده درمانی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • سنجش و اندازه گیری
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی اسلامی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی ورزش
 • روانشناسی محیطی
 •  شناخت اجتماعی و روان‌درمانی
 • مغز، علوم شناختی و روان‌درمانی
 • معنای فرهنگی تن-روان و روان‌درمانی
 • انطباق فرهنگی روان‌درمانی
 • ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی برای روان‌درمانی
 • روان‌درمانی جامعه‌محور
 • ابعاد فرهنگی-اجتماعی روان‌درمانی
 • روان‌درمانی، تغییرات و بحران‌های اجتماعی
 • جنسیت و روان‌درمانی
 • گروه‌درمانی، خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی در ایران
 • فناوری‌های نوین و روان‌درمانی
 • روان درمانی بینش گرا
 • روان درمانی تحلیلی کاربردی
 • درمان روانی تحلیلی مبتنی بر بدن
 • مشاوره و توانبخشی بهداشت روانی
 • روانشناسی رفتاری
 • درمان رفتاری
 • درمان رفتاری کودک و نوجوان
 • درمان رفتاری شناختی
 • سلامت روان
 • تشخیص اختلالات روانی
 • رفتارهای اعتیادی و روان‌درمانی
 • مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و روان‌درمانی
 • روان‌درمانی مشکلات جنسی
 • اخلاق و قانون در روان‌درمانی
 • اقتصاد روان‌درمانی
 • روان درمانی خانواده محور
 • رویکرد روان تحلیلی
 • رویکرد روان پویشی
 • رویکرد شناختی-رفتاری
 • هنر درمانی
 • روان درمانی دینی و معنوی
 • فرهنگ و روان درمانی
 • اخلاق در روان درمانی
 • روان درمانی در بحران
 • پژوهش های نوین در روان درمانی
 • روان درمانی و نوجوانان
 • روان درمانی و مشاوره
 • روان درمانی روان شناختی
 • روانکاوی
 • تکنیک های روان درمانی
 •  

  تمامی موضوعات مرتبط با گروه مشاوره

تمامی موضوعات مرتبط با علوم تربیتی

تمامی موضوعات مرتبط با  علوم اجتماعی

 

تمامی موضوعات مرتبط با حقوق

 

تمامی موضوعات مرتبط با کتابداری

 

تمام موضوعات مرتبط با هنر

 

تمام موضوعات مرتبط با ادبیات فارسی

 

تمام موضوعات مرتبط به زبان انگلیسی

 

تمام موضوعات مرتبط با فقه و حقوق اسلامی 

 

تمامی موضوعاتم مرتبط با منطق 

 

تمامی موضوعات مرتبط با تاریخ 

 

تمام می موضوعات مرتبط با علوم انسانی